องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 16

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) รหัสครุภัณฑ์ 416 55 0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566และพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 9673 ยโสธร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด และพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์(อาหารสัตว์) สำหรับใช้ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพประมงบ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์(พันธุ์ปลา) สำหรับใช้ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพประมงบ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์(กระชังบก,กระชังน้ำ) สำหรับใช้ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพประมงบ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพประมงบ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซม ประตู หน้าต่าง อาคารสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์กู้ชีพตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์(วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์)เพื่อใช้ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อวัสด-อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง เพื่อติดตั้งตามจุด จำนวน 7 จุด ภายในเขตพื้นที่ตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา(เปลี่ยนยางนอก)รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ หมายเลขททะเบียน บน 1201 ยโสธร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 1201 ยโสธร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 9673 ยโสธร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนักที่ดีในการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนักที่ดีในการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสีสุก หมู่ที่ 5(ข้างโรงเรียนบ้านสีสุก - หนองบัวทอง) ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดู่ลาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกผักหวาน (หลังโรงเรียนบ้านโสกผักหวาน) หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ดู่ลาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนักที่ดีในการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกผักหวาน (บริเวณข้างบ้าน นายประเสริฐ สองสี) หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 61 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดู่ลาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เดินทาง(ไป-กลับ) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดู่ลาด หมู่ที่ 1,9 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดู่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านโคกกลาง(หน้าวัดบ้านโคกกลางถึงหน้าร้านค้าประชารัฐ) หมู่ที่ 7 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ปริมาณงานกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดู่ลาด กหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองลาดควาย (หน้าบ้านนายวีรศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว) หมู่ 3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดปริมาณงานกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดู่ลาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 4,10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดู่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เดินทาง(ไป-กลับ) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพ บทบาทกลุ่มสตรีตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์และประกอบอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการอบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกผักหวาน (บริเวณข้างบ้าน นายวานิต พยุงวงษ์) หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 49 เมตร ลึก 0.40 เมตร ตามแบบ อบต.ดู่ลาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกผักหวาน (บริเวณข้างบ้าน นายประเสริฐ สองสี) หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 61 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดู่ลาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกผักหวาน(บริเวณข้างบ้านนายถวิล ศรีวะรมย์) หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองแตะแหละ หมู่ที่ 12 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร รายละเอียดตามใบประมาณราคาค่าซ่อมแซมที่แนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 4,10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดู่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดู่ลาด หมู่ที่ 1,9 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดู่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 4,10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดู่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดู่ลาด หมู่ที่ 1,9 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดู่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสนาม (บริเวณที่นานางบุญเชิด ทองไชย - สามแยกคุ้มหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดู่ลาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสนาม (บริเวณหน้าบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ทองไชย) หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดู่ลาด กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566