องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด
 

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

1.ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด เป็น 1 ในจำนวน 5 องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ห่างจากตัวอำเภอทรายมูลประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดยโสธร ประมาณ 28 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดเขต    ตำบลโพนงาม  อำเภอกุดชุม

          ทิศใต้            ติดเขต    ตำบลทรายมูล  อำเภอทรายมูล

          ทิศตะวันออก     ติดเขต    ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม 

          ทิศตะวันตก      ติดเขต    ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล

 

2.พื้นที่ 

ตำบลดู่ลาด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 25,502 ไร่ หรือประมาณ 40.80 ตารางกิโลเมตร

 

3.ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลดู่ลาด มีพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 227 ฟุต     (68.1 เมตร) พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้ง และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งจะประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้เกิดผลกระทบด้านการเกษตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน จึงมีความแห้งแล้งปลูกพืชได้ไม่กี่ชนิด ซึ่งการเกษตรส่วนใหญ่จะขึ้นยู่กับปริมาณน้ำฝน

 

4.ภูมิอากาศ

ตำบลดู่ลาด มีอากาศแห้งแล้ง

ฤดูหนาว ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน  อากาศร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ย 39  องศาเซลเซียส

ฤดูฝน   ฝนเริ่มตกในช่วงเดือนเมษายน-พฤศจิกายน มักเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม ปริมาณน้ำฝนตลอดปี 20-60 มิลลิเมตร

  

5.จำนวนหมู่บ้าน และการปกครอง

ตำบลดู่ลาด  แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน คือ

1)  หมู่ที่  1  บ้านดู่ลาด                      นายเดชา  ศรีวะรมย์                เป็นกำนันตำบลดู่ลาด

2)  หมู่ที่  2  บ้านลาดเก่า                   นายพรพิพัฒน์  พิศเพ่ง              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

3)  หมู่ที่  3  บ้านหนองลาดควาย          นายสมบัติ   สามาอาพัฒน์          เป็นผู้ใหญ่บ้าน

4)  หมู่ที่  4  บ้านโสกผักหวาน             นายวิทยา  พยุงวงษ์                  เป็นผู้ใหญ่บ้าน

5)  หมู่ที่  5  บ้านสีสุก                       นายสุริยา  เหมือนทอง               เป็นผู้ใหญ่บ้าน

6)  หมู่ที่  6  บ้านเสาเล้า                   นางยุพา  ผ่องแผ้ว                    เป็นผู้ใหญ่บ้าน

7)  หมู่ที่  7  บ้านโคกกลาง                 นายทวี   ศรีแจ่ม                      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 8)  หมู่ที่  8  บ้านโนนสนาม               นายพงษ์ศักดิ์  ทองไชย              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

9)  หมู่ที่   9  บ้านดู่ลาด                    นายสุรชัย   ศรีวะรมย์               เป็นผู้ใหญ่บ้าน

10)  หมู่ที่ 10  บ้านโสกผักหวาน          นายเสถียร   วงษ์ศรีแก้ว            เป็นผู้ใหญ่บ้าน

11)  หมู่ที่ 11  บ้านหนองเขื่อน            นายถวิล   ทุมเสน                    เป็นผู้ใหญ่บ้าน

12)  หมู่ที่ 12  บ้านหนองแตะแหละ      นายณรงค์  กองทอง                เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 

6.ประชากร

          ตำบลดู่ลาด มีประชากรทั้งสิ้น 4,101 คน แยกเป็น ชาย 2,058 คน หญิง 2,043  คน

มีจำนวนครัวเรือน 1,388 ครัวเรือน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านดู่ลาด

248

241

489

191

2

บ้านลาดเก่า

175

170

345

112

3

บ้านหนองลาดควาย

146

143

289

102

4

บ้านโสกผักหวาน

211

208

419

145

5

บ้านสีสุก

275

248

523

155

6

บ้านเสาเล้า

225

239

464

141

7

บ้านโคกกลาง

92

91

183

69

8

บ้านโนนสนาม

81

99

180

59

9

บ้านดู่ลาด

144

164

308

104

10

บ้านโสกผักหวาน

301

274

575

211

11

บ้านหนองเขื่อน

67

65

132

53

12

บ้านหนองแตะแหละ

93

101

194

46

รวม

2,058

2,043

4,101

1,388

 (ที่มา สำนักทะเบียนอำเภอทรายมูล (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

     สภาพการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ของประชากรจะอาศัยอยู่รวมกันตามลักษณะของสังคมไทยสมัยก่อน อยู่อย่างเรียบง่าย รักความสงบ จะมีบางส่วนเริ่มแยกครอบครัวและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบัน การจัดการในครัวเรือนขึ้นอยู่กับผู้นำครอบครัวเป็นหลัก  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

     รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มพี่น้อง เป็นกลุ่มใหญ่

2. ตั้งบ้านเรือนตามพื้นที่การเกษตรของตนเอง

ขนบธรรมเนียมประเพณี  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เช่น การบวชนาคหมู่ การแต่งงาน งานศพ และประเพณีตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง การทำบุญสารทต่าง ๆ และพิธีสำคัญทางศาสนา

          สังคมชุมชน 

ชุมชนพื้นบ้านดั้งเดิม เป็นระบบเครือญาติพี่น้อง มีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกัน นับถืออาวุโส ประกอบอาชีพคล้ายกัน มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ

การรวมกลุ่มของประชาชน  ดังนี้

1) กลุ่มทอผ้าผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านโสกผักหวาน  หมู่ที่ 10

2) กลุ่มทอเสื่อกก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7

3) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านดู่ลาด   

4) กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า จำนวน 5 กลุ่ม                                                    

5) กลุ่มแม่บ้านโสกผักหวาน (ผลิตเสื่อกกแบบผับได้)                                                      

6) กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเสาเล้า

7) กลุ่มแม่บ้านบ้านโคกกลาง (ทอเสื่อกกลายขิดแปรรูป)

8) กลุ่มทอผ้าบ้านโสกผักหวาน 

9) กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองแหละ (ทอเสื่อกกลายขิดแปรรูป)

10) กลุ่มแม่บ้านเกษตรดู่ลาด (แปรรูปสินค้าเกษตร)

11) กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 12 กลุ่ม

12) กลุ่มเยาวชน จำนวน 12 กลุ่ม 

13) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1-12

             

              สถานที่น่าสนใจของตำบลดู่ลาด

                   วัดล้านขวด  ตั้งอยู่ที่ บ้านลาดเก่า หมู่ที่ เป็นวัดที่มีคุณสมบัติพิเศษ  เนื่องจากใช้ขวดเก่า มาใช้ทำไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ กุฏิ ศาลาการเปรียญ และเมรุ  ซึ่งมีความแปลกและสวยงาม และเป็นหนึ่งในวัดที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได้กำหนดไว้ในโครงการ วันเดียวเที่ยวทั่วยโสธร : ไหว้พระ วัดสัมผัสประเพณีวัฒนธรรมอีสาน” ทำให้วัดล้านขวดเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 1994