องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางยุพาลักษณ์ แก้วสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 089-8924961


นางสุพัตรา จักษุดำ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการ นักการเงิน และบัญชี
เบอร์โทร : 062-1963256


ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : -


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : -


นางสาวจิตลัดดา คําแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 082-8080848


นางสาววารุณี กล้าหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 087-2484556


นางสาวสุพัตรา ศรีวะรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 097-7294757


นางสาวพิชามญชุ พยุงวงษ์
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 094-0321690


นางสาวหทัยรัตน์ ทองบ่อ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 093-7295239