องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายมาโนช พุทธสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบล
เบอร์โทร : 092-9250368


นายมาโนช พุทธสุวรรณ
รองปลัด อบต.
เบอร์โทร : 092-9250368


นางยุพาลักษ์ แก้วสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 089-8924961


นางยุพาลักษ์ แก้วสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 089-8924961


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : -


นายมาโนช พุทธสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 092-9250368


นายมาโนช พุทธสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 092-9250368