องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โทร. 045-756958
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ


 Open Government Data


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00002
วันนี้ 00017
วานนี้ 00028
เดือนนี้ 00559
เดือนก่อน 00431
ปีนี้ 03969
ปีก่อน 05793
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2566 - 28 ก.ย. 2566(ดู 8) 
  ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต.ค. 66- ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 2566(ดู 33) 
  ประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี - 20 ก.ย. 2566(ดู 8) 
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 - 20 ก.ย. 2566(ดู 9) 
  เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำ - 19 ก.ค. 2566(ดู 235) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2566 ครั้งที่ 1 - 21 มิ.ย. 2566(ดู 217) 
  ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 7 มิ.ย. 2566(ดู 246) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดู่ลาด หมู่ 1,9 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร - 8 มิ.ย. 2566(ดู 225) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกผักหวาน หมู่ 4 ,10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร - 8 มิ.ย. 2566(ดู 221) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0116 บ้านโสกผักหวาน เชื่อมต่อ เทศบาลทรายมูล - 7 พ.ค. 2564(ดู 419) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.42-002 บ้านสีสุก เชื่อมต่อตำบลโพนงาม - 7 พ.ค. 2564(ดู 418) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.42-003 บ้านสีสุก เชื่อมต่อบ้านเสาเล้า - 7 พ.ค. 2564(ดู 397) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 10 - 9 เม.ย. 2564(ดู 352) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 8 - 9 เม.ย. 2564(ดู 379) 
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 9673 ยโสธร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด และพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-11
  ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์(อาหารสัตว์) สำหรับใช้ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพประมงบ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-05
  ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์(พันธุ์ปลา) สำหรับใช้ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพประมงบ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-05
  ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์(กระชังบก,กระชังน้ำ) สำหรับใช้ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพประมงบ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-05
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพประมงบ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-05

ภาพกิจกรรม

ประชุม มอบนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระรทรวงมหาดไทย ผ่านระบบCisco Meeting & ระบบ Stream (ดู 2)

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอาทรธรรมกิจ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดู่ลาด (ดู 2)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดู่ลาด (ดู 234)

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards 2564) ที่มีผลการประเมินฯในระดับ AA (ดู 398)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การส่งเสริม สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู 247)

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จัดโครงการประชาคมตำบลเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู 420)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

แจ้งเตือนมิฉาชีพ แอบอ้าง ส่ง sms ปลอบัญชี รับเงินมัดจำ การไฟฟ้า (ดู 23)

มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู 326)

วีดีโอแนะนำ

วัดล้านขาว (ดู 21)

แห่บุญกะฐิน บ้านดู่ลาด สำนักงานประชาสัมพันจังหวัดยโสธร (ดู 27)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยกับศุนย์ดำรงธรรม อบต.ดู่ลาด : [5 ก.ย. 2566]
  ตำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรม อบต.ดู่ลาด : [5 ก.ย. 2566]
  บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 2 : [10 ส.ค. 2566]
  แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมารายงานส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [3 ก.ค. 2566]
  แบบฟอมร์มประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ : [16 มิ.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ : [30 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร : [30 เม.ย. 2566]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน : [30 เม.ย. 2566]
  รายงานการดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน : [30 เม.ย. 2566]

         Line   Offcial    Account

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ