องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : -


นายจรูญ พิมพ์พันธ์
นายช่างโยธาชํานาญงาน
เบอร์โทร : 088-5833811


นายวัฒนา วงษ์ศรีแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : 096-6386895


นางสาวสุพรรษา มีชัย
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 084-9830030


นายธนาธิป ฤทธิ์คำหาญ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 091-4253279