องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด


วิสัยทัศน์

"ตำบลดู่ลาด ชุมชนน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ดำรงชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักธรรมมาภิบาล มุ่งพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย"
 

พันธกิจ

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

     พัฒนาการคมนาคมและขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมอาชีพ พัฒนางานสวัสดิการสังคม ส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารท้องถิ่น

 

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

  1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  2. พัฒนาด้านส่งเสริมคุณชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก

  3. พัฒนาด้านสังคม

  4. พัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว

  5. พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  6. พัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  7. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  8. พัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคมและพลเมือง

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 737