องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   27 มี.ค. 2567 50
คู่มือประชาชน การขออนุญาต ก่อสร้าง   27 มี.ค. 2567 49
คู่มือสำหรับประชาชน การลงวทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   27 มี.ค. 2567 59
คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน ถมดิน ในเขต อบต.ดู่ลาด   26 มี.ค. 2567 37
คุ่มือประชาชน   27 เม.ย. 2566 58
แผ่นพับความรู้ภาษีป้าย ประจำปี 2565   30 พ.ย. 2564 235
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   30 พ.ย. 2564 217
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 ต.ค. 2564 245
คู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   30 ก.ค. 2558 161