องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นางจันทร์เพ็ญ วรรณา
ประธานสภา อบต.ดู่ลาด
เบอร์โทร : 096-9961653


น.ส.ยุพาพร ศรีวะรมย์
รองประธานสภา อบต.ดู่ลาด
เบอร์โทร : 090-2396693


น.ส.ประกาย อาชญาทา
เลขานุการสภา อบต.ดู่ลาด
เบอร์โทร : 064-0490196


นางจุรีราช จันทะเบี้ยว
สมาชิกสภา อบต.ดู่ลาด หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 081-3638734


นายวิทยา สุทธิประภา
สมาชิกสภา อบต.ดู่ลาด หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 089-0281792


นายม้วน ดิษฐกระจัน
สมาชิกสภา อบต.ดู่ลาด หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 081-7608987


นายสมใจ ศรีแจ่ม
สมาชิกสภา อบต.ดู่ลาด หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 096-7351607


นายนิรันด์ ศรีแจ่ม
สมาชิกสภา อบต.ดู่ลาด หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 098-0780993


นางบุญเชิด บุญทวี
สมาชิกสภา อบต.ดู่ลาด หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 098-1756576


นางบุหงา วงษ์ศรีแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ดู่ลาด หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 098-1705512


นายประจักษ์ ทานะเวช
สมาชิกสภา อบต.ดู่ลาด หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 090-2594459


นางสาวอมรรัตน์ สีหามาตย์
สมาชิกสภา อบต.ดู่ลาด หมู่ที่ 12
เบอร์โทร : 096-8407972