องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางยุพาลักษ์ แก้วสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 089-8924961


นางสุพัตรา จักษุดํา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 062-1963256


จ่าสิบเอกนครชัย แก้วดวงใหญ่
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 087-3392495


นายภาวัช พุฒพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 099-7344585


ว่าที่ร้อยตรี จักรี ศรีพุทธรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทร : 091-8281506


นายสุรพงศ์ สงการ์พิพัฒน์
นักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร : 094-7963299


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววนิดา ศรีวะรมย์
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 096-9464746


นางสาวพรพิมล สีดำ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 093-4408861


นายเกรียงศักดิ์ ศรีชนะชัย
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 083-4948903


นางสาวทองสุข อ่อนพุทธา
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 098-6154973


นายธนเดช พยุงวงษ์
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 082-1329178


นายคำพันธ์ุ พยุงวงษ์
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 098-6154973


นายสกล พันธ์เลิศ
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 093-5495029