องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายมาโนช พุทธสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 092-9250368


นายธนากร ไชยรักษ์
จ้างเหมาบริการ (LTC)


นางสาวจิราพา ภูมิเรือง
จ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)


นางสาวนรินทร ทองบ่อ
จ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)