องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นายมาโนช พุทธสุวรรณ
รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 092-9250368


นางสาวสุภวรรณ ไชยรัตน์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ


นางสาวภิญญาพัชญ์ พงษ์ภิญญภาคย์
ครู คศ. 2


นางสาวดวงดี พยุงวงษ์
ครู คศ. 2


ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวดวงจิตร คําทวี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวรุ่งทิวา สุตะพรม
จ้างเหมาบริการ