องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 12

E-Service : คำร้องออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
แจ้งโรคระบาดสัตว์
แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ
ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ติดตามการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. ๙๑/๙๐
ตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น ที่ทำการอำเภอทรายมูล
จองคิวทำใบขับขี่
จองคิวงานทะเบียนและบัตรประชาชน
งานบริการ อื่น ๆ ของหน่วยงาน ผ่าน e-service
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
คำร้องทะเบียนพาณิชย์
คำร้องขอให้จัดเก็บกิ่งไม้ขนาดใหญ่
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประธาน
ขอลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
ขอรับสารเร่ง พด. หญ้าแฝกและเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด
ขอรับกล้าไม้ออนไลน์
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน