องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 8

E-Service : คำร้องออนไลน์
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขอรับกล้าไม้ออนไลน์
ขอรับสารเร่ง พด. หญ้าแฝกและเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด
ขอลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
ขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประธาน
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องขอให้จัดเก็บกิ่งไม้ขนาดใหญ่
คำร้องทะเบียนพาณิชย์
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
งานบริการ อื่น ๆ ของหน่วยงาน ผ่าน e-service
จองคิวงานทะเบียนและบัตรประชาชน
จองคิวทำใบขับขี่
ตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น ที่ทำการอำเภอทรายมูล
ติดตามการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. ๙๑/๙๐
ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ
แจ้งโรคระบาดสัตว์
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน