องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดู่ลาด หมู่ 1,9 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 8 มิ.ย. 2566 245
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกผักหวาน หมู่ 4 ,10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 8 มิ.ย. 2566 253
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0116 บ้านโสกผักหวาน เชื่อมต่อ เทศบาลทรายมูล 7 พ.ค. 2564 451
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.42-002 บ้านสีสุก เชื่อมต่อตำบลโพนงาม 7 พ.ค. 2564 448
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.42-003 บ้านสีสุก เชื่อมต่อบ้านเสาเล้า 7 พ.ค. 2564 421
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 10 9 เม.ย. 2564 384
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 8 9 เม.ย. 2564 406
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตําบลดู่ลาด จำนวน 3 เส้น 5 เม.ย. 2564 243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสนาม หมู่ที่ ๘ 3 ก.พ. 2564 237
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ1-0244 สายโสกผักหวาน-หนองแคน ช่วงระหว่างบ้านสีสุก หมู่ 5 เชื่อมบ้านโคกกลาง หมู่ 7 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 14 พ.ย. 2563 170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้านสีสุก หมู่ ๕ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2563 184
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล.บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2563 159