องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา 29 พ.ย. 2566 1
ออกหนังสือ เอกสาร ปลอม แอบอ้าง เพื่อขอรับเงินบริจาค 25 ต.ค. 2566 47
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2566 28 ก.ย. 2566 98
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต.ค. 66- ก.ย. 67 22 ก.ย. 2566 167
ประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี 20 ก.ย. 2566 34
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 20 ก.ย. 2566 41
เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำ 19 ก.ค. 2566 277
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2566 ครั้งที่ 1 21 มิ.ย. 2566 251
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 7 มิ.ย. 2566 270
ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 มิ.ย. 2566 247
อบต.ดู่ลาดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 2 เม.ย. 2566 301
พมจ.ยโสธร จับมือมูลนิธิวิสุทธิธรรม มอบรถเข็นวีลแชร์ให้คนพิการ 16 ก.พ. 2566 242
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 14 มี.ค. 2565 707
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 24 ม.ค. 2565 248
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 4 ม.ค. 2565 308
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 27 ธ.ค. 2564 237
แผ่นพับความรู้ภาษีป้าย ประจำปี 2565 30 พ.ย. 2564 689
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 30 พ.ย. 2564 835
ประกาศบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 30 พ.ย. 2564 237
ประกาศยกเว้นตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตปี2565 30 พ.ย. 2564 173
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 1 ต.ค. 2564 166
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 1 ต.ค. 2564 191
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25 ส.ค. 2564 246
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 22 มิ.ย. 2564 168
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 2 ก.พ. 2564 213
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 2 ก.พ. 2564 177
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ส. 2562 12 ม.ค. 2564 140