องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลดู่ลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567 14
อบต.ดู่ลาด จัดทำประชาคมบูรณาการ เพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ประจำปี 2567 30 เม.ย. 2567 36
ขอเชิญ ประชาชนชาวตำบลดู่ลาด ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาดเรื่อง การเก็บ ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม สถานที่ประชุม หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดู่ลาด พ.ศ. .......... 19 เม.ย. 2567 103
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 19 เม.ย. 2567 43
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลการปฏิบัติงานของ อบจ.ยโสธร ประจำปี 2566 19 เม.ย. 2567 59
ประชาสัพมพันธ์การเลือกวุฒิสภา (สว.) 19 เม.ย. 2567 66
ติดตามทโครงการอหารกลางวัน 19 เม.ย. 2567 55
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (เพิ่มเติม) 18 เม.ย. 2567 46
ประชาสัมพันธ์ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ E-Learning ในภารกิจ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. 1 เม.ย. 2567 101
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ และภาระกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก.พ.67) 1 เม.ย. 2567 68
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ( มี.ค. 2567) 1 เม.ย. 2567 88
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 29 มี.ค. 2567 75
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคคล และองค์กร ที่สนใจสมัครเสนอชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกที่ดำเนินการด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 27 มี.ค. 2567 63
อบต.ดู่ลาดอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสมัตรรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 22 มี.ค. 2567 69
แต่งตั้ง๕ณะทำงานด้านกฎหมายของจังหวัดยโศธร 11 มี.ค. 2567 113
ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด 7 มี.ค. 2567 86
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็ปไซต์ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 15 ก.พ. 2567 204
ประกาศเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อ ผังน้ำ - ลุ้มน้ำชี 15 ก.พ. 2567 209
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือน ธ.ค. 66 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS 8 ก.พ. 2567 265
ประชาสัมพันบทความเกี่ยวกับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภมิอากาศ ครั้งที่ 28 7 ก.พ. 2567 242
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ขอพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2567 23 ม.ค. 2567 259
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด 23 ม.ค. 2567 255
กระกวดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13 8 ม.ค. 2567 252
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ และภาระกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน พ.ย. 66 8 ม.ค. 2567 139
รับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 8 ม.ค. 2567 98
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา 29 พ.ย. 2566 113
ออกหนังสือ เอกสาร ปลอม แอบอ้าง เพื่อขอรับเงินบริจาค 25 ต.ค. 2566 215
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2566 28 ก.ย. 2566 435
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต.ค. 66- ก.ย. 67 22 ก.ย. 2566 684
ประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี 20 ก.ย. 2566 111