องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2 ) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567   3 เม.ย. 2567 59
รายงานพิสุจย์ยอดเงินสะสม ณ สิ้น มีนาคม พ.ศ. 2567   3 เม.ย. 2567 1455
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ต.ค. 2566 123
รายงานการตรวจสอบรายงานการ สำหรับปีสิ้นสุด ปี 64   10 มิ.ย. 2565 264
รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส 2 ปี 2565   4 เม.ย. 2565 150
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 106
รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2564   29 ต.ค. 2564 183
รายงานสถิติการคลัง   28 ต.ค. 2564 185
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   6 ต.ค. 2564 135
รายงานการใช้จ่ายใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564   5 ต.ค. 2564 9211
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 132
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   7 เม.ย. 2564 111
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564   7 เม.ย. 2564 129
รายงานงบการเงิน   7 เม.ย. 2564 140
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   7 เม.ย. 2564 130
ประกาศบัญชีแสดงงบฐานะการเงิน   25 ธ.ค. 2563 145
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   23 มิ.ย. 2563 124
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   23 เม.ย. 2563 123
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562   30 ต.ค. 2562 143