องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   6 ต.ค. 2566 32
รายงานการตรวจสอบรายงานการ สำหรับปีสิ้นสุด ปี 64   10 มิ.ย. 2565 192
รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส 2 ปี 2565   4 เม.ย. 2565 126
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 71
รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2564   29 ต.ค. 2564 154
รายงานสถิติการคลัง   28 ต.ค. 2564 160
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   6 ต.ค. 2564 114
รายงานการใช้จ่ายใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564   5 ต.ค. 2564 7592
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 107
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   7 เม.ย. 2564 84
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564   7 เม.ย. 2564 104
รายงานงบการเงิน   7 เม.ย. 2564 99
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   7 เม.ย. 2564 106
ประกาศบัญชีแสดงงบฐานะการเงิน   25 ธ.ค. 2563 121
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   23 มิ.ย. 2563 96
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   23 เม.ย. 2563 98
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562   30 ต.ค. 2562 108