องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

นโยบายผู้บริหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร
​องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด
เรื่อง  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
************************************
          องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีส่วนสำคัญในการพัฒนาตำบลให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นหน่วยประสานกับท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งหน่วยราชการ และหน่วยเอกชนอื่น ๆ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณ รายได้ ทรัพย์สินและระดมทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้ทำงานเพื่อท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบการทำงาน และใช้สิทธิถอดถอนผู้แทนของตน (สมาชิกสภา) ที่ไม่ทำงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้
          1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด
          2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด งดให้ของขวัญและของกำนัลแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด
          3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
          4. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ
          5. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง


 
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565   View : 781