องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service :OSS


ออนไลน์ : 7

Gallery :: เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service :OSS
ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service  : OSS   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   โดย นายสุภา  ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด
มอบหมายให้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ดำเนินการเปิดศูนย์ฯ ตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้บริการประชาชน  ตั้งแต่  30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

 
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566   View : 184