องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA


ออนไลน์ : 7

ข้อมูลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Local Performance Assessment : LPA
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ด้านที่ 1
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3
ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
View : 682