องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา


ตำบลดู่ลาด เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2515 ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดยโสธร ในปี 2523 ตั้งเป็นกิ่งอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

      องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ยกฐานะมาจากสภาตำบลดู่ลาด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยองค์การบริหารส่วนตำบล บริหารงานตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
วันที่ : 2 มีนาคม 2565   View : 491