องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 12

สอบถามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ

สวัสดีครับ  ผมขอสอบถามขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ เนื่องจากบิดาของผม ท่านเกิด วันที่ 30 มีนาคม 2506 เลยอยากถามว่า  จะต้องดำเนินการอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้างครับ  มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร  ขอบคุณครับ

ผู้ตั้งกระทู้ : สรยุทธ IP : 182.232.67.42 เวลา : 2022-03-22 07:57:50 (ดู 480)

สำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด (เกิดก่อน 2 กันยายน 2506/ถ้าเกิดหลังจากนี้ต้องรอขึ้นทะเบียนในปีถัดไป) สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพด้วยตัวเองโดยยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ในวันและเวลาราชการ โดยมีห้วงลงทะเบียนจำนวน 2 ห้วง คือ 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564  และ 2) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565  ถึง 30 กันยายน 2565  

 

เกณฑ์การจ่ายเงิน "เบี้ยผู้สูงอายุ"

อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท

อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท 

อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ "เบี้ยผู้สูงอายุ"

1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตัวอย่างการคำนวณอายุ เช่น การลงทะเบียนของปี 2560 ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 ส่วนผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ

3.ต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ไปในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐจัดให้เป็นประจำ

4.หากมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเคยลงทะเบียนไว้แล้ว แต่มีการย้ายภูมิลำเนา จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภูมิลำเนาที่ย้ายมาใหม่

5.ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงใหม่ทุกปี เว้นแต่มีการย้ายภูมิลำเนา หรือมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขบ้างอย่าง

6.สำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพด้วยตัวเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี

 

เอกสารใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ

1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือหากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องมีบัตร หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา 

2.ทะเบียนบ้านตัวจริง และถ่ายสำเนามา 1 ฉบับ

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริง ที่เป็นประเภทออมทรัพย์และถ่ายสำเนามา 1 ฉบับ

 

ผู้ตั้งกระทู้ : นายภาวัช พุฒพันธ์ เวลา : 2022-03-22 08:34:19 IP : 183.89.81.133
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :