องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards 2564) ที่มีผลการประเมินฯในระดับ AA


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards 2564) ที่มีผลการประเมินฯในระดับ AA


องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Awards 2564) ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการประเมินฯในระดับ AA คือ มีคะแนนมากกว่า 95 คะแนนขึ้นไป โดยได้คะแนนผลการประเมินฯ 97.08 คะแนน ซึ่งได้คะแนนเป็นอันดับ 5 ของจังหวัดยโสธร
 
วันที่ : 11 ตุลาคม 2564   View : 425