องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จัดโครงการประชาคมตำบลเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จัดโครงการประชาคมตำบลเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จัดประชาคมตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในการปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยมีนายสุภา ศรีวะรมย์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ และประชาชน อาทิ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ลาด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีสุก   ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลดู่ลาด แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) คณะกรรมการกองทุนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ตัวแทนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ (กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มทำข้าวเม่า) ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน ตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุ ผู้แทนจากองค์กรธุรกิจ/ชมรมธุรกิจการค้า และประชาชนในเขตตำบลดู่ลาด
วันที่ : 13 มกราคม 2565   View : 523