องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)...

20 ก.พ. 2567 44
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)...

12 ก.พ. 2567 48
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของอบต.ดู่ลาด ประจำปีงบประมาณ 2567

  รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของอบต.ดู่ลาด .....

15 ธ.ค. 2566 9
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2566

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช.....

17 พ.ย. 2566 390
การส่งเสริม สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

การส่งเสริม สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ...

8 มิ.ย. 2566 496
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จัดโครงการประชาคมตำบลเพื่อเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จัดประชาคมตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในการปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒ.....

13 ม.ค. 2565 487
รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 พลเอกประยุทธ จัรทร์โอชา นาย.....

8 พ.ย. 2564 117
รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง

1. ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง.....

23 ส.ค. 2564 215
รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี

การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ถังขยะมี 4 ประเภท ดังนี้ ถังขยะสีเขียว      .....

5 เม.ย. 2564 3876
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ องค์กา.....

27 พ.ย. 2563 143
โครงการฝึกอบรมคณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ประจำปี 2566

โครงการฝึกอบรมคณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ประจำปี 2.....

30 พ.ย. 542 9